06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl
Selecteer een pagina

Continuous Everything – NL

Continuous Everything beschrijft op een gestructureerde wijze de best practices van DevOps teneinde deze best practices over te kunnen dragen in publicaties en boeken, te assessen en te DevOps engineers, DevOps teams en DevOps organisaties te certificeren.

Wat is DevOps?

Development & Operations, kortweg DevOps beschrijft de samenwerking tussen ontwikkeling en beheer van informatiesystemen met het oogmerk om waarde toe te voegen voor de business in termen van een versnelde time-to-market van kwalitatief hoogwaardige services. Hierbij wordt hecht samengewerkt met de business. Idealiter vervagen  niet alleen de grenzen tussen ontwikkeling en beheer, maar ook die met de business. We spreken dan over BizDevOps. Sommige organisatie integreren ook informatiebeveiliging met BiZDevOps om te komen tot een BizDevSecOps. Binnen Continuous Everything houden we het simpel en gehanteren we DevOps voor alle varianten.

Wat is het DevOps Lemniscaat?

Om DevOps een gezicht te geven wordt het DevOps Lemniscaat gebruikt. Hierin zijn de grofstoffelijke stappen beschreven om de waarde continue (Continuous) en in elke stap (Everything) te creëren. De donkerblauwe stappen zijn het werkveld van Development. Deze worden vaak vormgegeven door het gebruik van Agile Scrum of Kanban. De licht blauwe stappen geven hert werkveld weer van operations. Bijna alle organisaties die DevOps hanteren gebruiken hiervoor ITIL 4®.

Development

De “plan” stap omvat het bepalen van de werkvoorraad, bijvoorbeeld in de vorm van een Product BackLog. Om de werkvoorraad om te zetten in een informatiesysteem wordt een Agile “design” opgesteld. Vaak is dit een groeimodel (emerging design. Daarna worden de requirements uit het design vertaald naar testcases in de stap “test”. Dit wordt gedaan voorde codering in de stap “code” omdat binnen DevOps Test Driven Development (TDD) wordt gehanteerd. Hierdoor wordt eerst nagedacht over het “hoe” en dan pas de code geschreven.

Operations

De stap “deploy” betekent uitrollen van de vrijgegeven delen van het informatiesysteem. Dit gebeurt hoog frequent en wellicht meer keren per dag tot om de 9 minuten of 5 seconden bij bepaalde organsiaties. De stap “release” is het vrijgeven van de functionaliteit die al in productie staat aan de gebruiker. De stap “monitor” wordt toegepast op alle stappen in het DevOps lemniscaat en uiteraard vooral op de productieomgeving. Om bij te blijven met de innovatie wordt de stap “learn” gebruikt om feedback te verwerken uit de DevOps cyclus alsmede door lering van innovaties in de markt.

CE afbeeld op het DevOps Lemniscaat

De structuur van Continuous Everything is opgebouwd rondom het DevOps Lemniscaat door voor elke stap een kennisdomein in te richten. De volgende kennisdomeinen zijn nu onderkend:

Continuous Development

 • Plan
  • Continuous Outcome
  • Continuous Architecture
  • Continuous Planning
 • Design
  • Continuous Design
  • Continuous SLA
  • Continuous Security
 • Test
  • Continuous Acceptance
  • Continuous Testing
 • Code
  • Continuous Integration
  • Continuous AI

Continuous Operations

 • Deploy / Release
  • Continuous Deployment
 • Monitor
  • Continuous Monitoring
 • Learn
  • Continuous Learning
  • Continuous Auditing
  • Continuous Assessment

CE Kennisdomein

Een kennisdomein is binnen CE als volgt gedefinieerd:

 • Definitie
 • Kernbegrippen
 • Gerelateerde kernbegrippen
 • Rootcause
 • Verander paradigma
 • Architectuur principes
 • Architectuur modellen
 • Valuestream
 • Valuestream Diagram
 • Best practices

CE Kennisdomeinen

Continuous Auditing

Continuous Acceptance (CC)

De acceptatie van de deliverables is in de wereld van Agile werken niet strak geformuleerd. In deze aanpak wordt hier structuur aan gegeven door vanuit het belang van de business (business value stream doelen) te kijken naar specifieke acceptatiecriteria en vanuit het belang van beheer (beheer value stream) te kijken naar generieke acceptatiecriteria. De specifieke acceptatiecriteria zijn functionele en kwaliteit toetsingen die uniek zijn per applicatie. De generieke acceptatiecriteria zijn van toepassing op alle applicaties en worden geborgd in de way-of-working van de Agile teams.

Continuous Auditing

Continuous AI (AI)

Continuous AI richt zich op het verhogen van de outcome van CE-aspectgebieden zoals de value streams Continuous Testing en Continuous Integration.

Van deze value streams worden de bottlenecks gelokaliseerd in de vorm van limitations (performance) en boundaries (functionaliteit). Deze bottlenecks kunnen middels AI-toepassingsgebieden verkleind of verwijderd worden zoals door de inzet van Machine Learning (ML) en Natural Language Processing (NLP).

Continuous Auditing

Continuous Architecture (CH)

Er zijn verschillende typen van informatiesystemen. Het BI-model van Gartner onderkend System of Records (ketenapplicaties) en System of Engagement (losse informatiesystemen zoals ecommerce toepassingen). Deze vereisen een andere aanpak. Door dit te onderkennen wordt het mogelijk om risico’s in de keten te managen en de keten onder architectuur te verbeter met gebruik making van DevOps best practices. Maar ook beheer moet onder architectuur worden gebracht om synergie te verkrijgen. In deze aanpak worden deze drie aspecten onder de loep genomen en wordt aangegeven welke architectuurprincipes en -modellen er binnen DevOps kunnen worden toegepast.

Continuous Auditing

Continuous Assessment (CS)

Omdat de kennisgebieden uniform zijn beschreven zijn ze ook meetbaar gemaakt. Dit kennisgebied geeft twee mogelijkheden voor een assessmernt en dat is het CE assessment met gesloten vragen die gericht zijn op het onderzoeken van de volwassenheid van DevOps bij een persoon, team of organisatie. Als referentie wordt het CMM model gebruikt met 5 volwassenheidniveaus. Een tweede model is het cube-model dat bestaat uit 6 onderdelen van openvragen. Beide assessments leiden tot de mogelijkheid tot het opstellen van een roadmap om de volwassenheid te verhogen.

Continuous Auditing

Continuous Auditing (CA)

Eén keer per jaar een audit doen volstaat niet meer in de wereld DevOps. De frequentie moet verhoogd worden tot iets van 15 minuten of minder. Dit kan alleen als er een digitalisering plaatsvindt van de audit. Deze aanpak beschrijft hoe te komen tot de meetlat om te auditen en hoe deze geautomatiseerd toe te passen.

Continuous Auditing

Continuous Business (BIZ)

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de BizDevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Continuous Auditing

Continuous Control (CTR)

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Continuous Auditing

Continuous Deployment (CD)

Continuous Deployment is een holistische Lean production aanpak die beoogt om op een incrementele en iteratieve wijze continue software te deployen en te releasen waarbij time to market en hoogwaardige kwaliteit hoog in het vaandel staan. Met Continuous Deployment wordt fast feedback mogelijk omdat fouten eerder in productie van de CI/CD secure pipeline worden waargenomen. Hierdoor zijn herstelacties sneller en goedkoper hetgeen leidt tot een waste reductie. Dit boek beschrijft de OTAP-straat, het verschil tussen sourcecode en objectcode, de CI/CD secure pipeline, de benodigde repositories en de continuous deployment roadmap.

Continuous Auditing

Continuous Design (CN)

Continuous Design is een aanpak die beoogt om DevOps teams vooraf kort na te laten denken over de contouren van het te realiseren informatiesysteem en tijdens het Agile project het design te laten groeien (emerging design). Hierdoor worden interface risico’s voorkomen en wordt essentiële kennisoverdracht geborgd ter ondersteuning van beheer en het nakomen van wet- en regelgeving. Elementen die de continuïteit van een organisatie waarborgen. Dit boek bespreekt het Continuous Design pyramid model.

Continuous Auditing

Continuous Development (DEV)

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Continuous Auditing

Continuous Everything

Dit boek is een bundeling van acht Continuous Everything boeken te weten: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring, Continuous Learning en Continuous Assessment. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met dit boek in de hand heeft u een krachtig gereedschap om u verder te bekwamen op het gebied van DevOps.

Continuous Auditing

Continuous Everything Introduction

Dit boek is een introductie van Continuous Everything aspecten te weten: Continuous Planning, Continuous Design, Continuous Testing, Continuous Integration, Continuous Deployment, Continuous Monitoring en Continuous Learning. Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt behandeld wat de basisconcepten zijn, wat de definitie is, wat de op te lossen problemen zijn en worden de belangrijkste modellen besproken. Met dit boek in de hand heeft u goed overzicht wat Continuous Everything inhoudt.

Continuous Auditing

Continuous Integration (CI)

Continuous Integration is een holistische Lean software ontwikkelaanpak die beoogt om op een incrementele en iteratieve wijze continue software te produceren en in productie te nemen, waarbij waste reductie hoog in het vaandel staat. Door de incrementele en iteratieve werkwijze van Continuous Integration wordt fast feedback mogelijk omdat functionaliteiten eerder in productie kunnen worden genomen. Hierdoor wordt waste gereduceerd omdat de herstelacties sneller zijn aangezien deze eerder worden gevonden en sneller kunnen worden opgelost. Dit boek bespreekt hoe van sourcecode tot binarycode te komen, het interatieve programmeren, versiebeheer en de plan do check act aanpak.

Continuous Auditing

Continuous Learning (CL)

Continuous Learning is een aanpak om grip te krijgen op de competenties die nodig zijn om de strategie van uw organisatie te realiseren. Continuous Learning biedt Human Resource Management hiertoe een aanpak die stap voor stap de organisatiebehoeften competenties verkent en deze behoeften omzet in competentieprofielen. Een competentieprofiel is hierbij gedefinieerd als de set van kennis, kunde en gedrag op een bepaald Bloom level die een bepaald resultaat oplevert. Competentieprofielen worden vervolgens samengevoegd in rollen die op hun beurt functies vormen. Op deze wijze wordt een Agile functiehuis verkregen. Dit boek bespreekt het continuous learning model, het Bloom’s taxonomy model, het energie level model, het I-T-E shaped model, het high performance model gebaseerd op Westrum, het Schneider Cultuursystemen model, het Kleurenmodel van De Caluwé en Vermaak, de value chain van Porter, de recursieve value chain van Porter en het continuous learning model.

Continuous Auditing

Continuous Monitoring (CM)

Continuous Monitoring is een aanpak om grip te krijgen op zowel core value streams (business processen) als enable value streams die deze core value streams ondersteunen. Continuous Monitoring onderscheidt zich van de klassieke monitoring door te focussen op de outcome verbetering en de holistisch scope waarmee value streams worden gemeten, te weten de gehele CI/CD secure pipeline voor alle vier de perspectieven van PPPT: People, Process, Partners en Technology. Dit maakt het mogelijk om de bottlenecks in value streams in kaart te brengen en te elimineren of te mitigeren. Dit boek beschrijft het continuous monitoring governance model, het continuous monitoring layer model, het verschil tussen SOR, SOE en SOI; het lead en lag prestatie-indicatoren besturingsmodel en het monitor hiërarchiemodel.

Continuous Auditing

Continuous Operations

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld.

Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Continuous Auditing

Continuous Outcome (CO)

Continuous Outcome is een aanpak om het DevOps Lemniscaat te gebruiken om een business Lemniscaat te definiëren. Alle stappen van het DevOps Lemniscaat worden hiertoe beschreven in termen van business value streams (business processen). Tevens wordt in deze aanpak beschreven hoe het Business DevOps Lemniscaat en het DevOps Lemniscaat kunnen samenwerken om synergie te verkrijgen. Een voorbeeld is de business planning en de IT planning. Als deze geïntegreerd worden aangepakt ontstaat er een hogere business value.

Continuous Auditing

Continuous Planning (CP)

Continuous Planning is een aanpak om grip te krijgen op veranderingen die aangebracht worden in de informatievoorziening ten einde de outcome verbetering van de bedrijfsprocessen te realiseren en daarmee de bedrijfsdoelen te behalen. De aanpak is gericht op meer niveaus waarbij voor elke niveau een Agile planningstechniek wordt aangereikt die de hoger liggende planning verfijnt. Op deze manier kan er zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau een planning worden gemaakt en wel op een Agile wijze die zo min mogelijk overhead en zoveel mogelijk waarde creëert. Dit boek bespreekt de roadmap to value, het continuous planning model en de balanced scorecard.

Continuous Auditing

Continuous Security (CY)

Deze aanpak is gericht op het verenigen van de ITIL 4 best practices (value streams voor beheer) en de ISO 27001 norm door deze nor te vertalen naar value streams. Dit is gedaan door voor de ISO 27001 norm een value system te definiëren met daarin value stream die gebaseerd zijn op beveiligingsbouwstenen. Vanuit deze benadering kan het Service Value System (SVS) van ITIL verenigd worden met het Information System Value System (ISVS) van ISO 27001. In veel gevallen is er namelijk overlap in de value streams van beide value systems.

Continuous Auditing

Continuous SLA (CQ)

SLA worden in de wereld van Agile niet overal meer toegepast en lijken niet verenigbaar te zijn met de Agile way of working. In dit kennisgebied worden de levenscyclus van de SLA volledig Agile gemaakt en onlosmakelijk verbonden met het DevOps Lemniscaat.

Continuous Auditing

Continuous Testing (CT)

Continuous Testing is een aanpak die beoogt een snelle feedback te geven in het software ontwikkelproces door de ‘wat’- en ‘hoe’ -vragen te definiëren als testcases voordat gestart wordt met de bouw van de oplossing. Hierdoor worden de concepten requirements, testcases en acceptatiecriteria geïntegreerd in één aanpak. Dit boek bespreekt de ideal test pyramid.