06 26 55 40 90 bartb@dbmetrics.nl

Continuous Everything – NL

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd. Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Voor elk Continuous Everything aspectgebied wordt aangegeven hoe deze in te richten in uw organisatie op basis van het paradigma van de verandermanager en architectuurprincipes en -modellen. Tevens worden per aspectgebied de best practices besproken. Met de Continuous Everything boeken in de hand heeft u krachtig gereedschap om u verder te bekwamen op het gebied van DevOps.

De publicaties van dbmetrics zijn direct te bestellen op www.leonon.nl of via verkoop@leonon.nl. De Continuous Everything reeks bestaat uit de volgende boeken:

Continuous Auditing

Continuous Assessment

Continuous Assessment is een aanpak die beoogt om DevOps teams zich op een continue wijze zich te laten ontwikkelen qua kennis en kunde op het gebied van business, development, operations en security.

Dit boek geeft een hulpmiddel om de DevOps teams bewust te maken waar zij staan qua ontwikkeling en welke eerstvolgende stappen zij kunnen zetten om zich te ontwikkelen.

Continuous Auditing

Continuous Auditing

Continuous Auditing is een aanpak die beoogt om DevOps teams kort cyclisch aan te tonen in control te zijn bij het in hoog tempo realiseren, in productie nemen en beheren van informatiesystemen.

Hierdoor worden compliancy risico’s voorkomen door al vanuit de requirements en het daarop gebaseerde design na te denken over welke risico’s te mitigeren of te elimineren.

Continuous Auditing

Continuous Deployment

Continuous Deployment is een holistische Lean production aanpak die beoogt om op een incrementele en iteratieve wijze continue software te deployen en te releasen waarbij time to market en hoogwaardige kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Het woord ‘holistisch’ verwijst naar de PPT-begrippen: People (multiple expert), Process (kennis van bedrijfs- en beheerproces-sen) en Technology (applicatie en infrastructuur programmeren. Door de incrementele en iteratieve deployments wordt fast feedback mogelijk omdat fouten eerder in productie van de CI/CD secure pipeline worden waargenomen. Hierdoor zijn herstelacties sneller en goedkoper hetgeen leidt tot een waste reductie.

Continuous Auditing

Continuous Design

Het Continuous Design omvat de gehele lifecycle van het informatiesysteem.

Continuous Design is een aanpak die beoogt om DevOps teams vooraf kort na te laten denken over de contouren van het te realiseren informatiesysteem en tijdens het Agile project het design te laten groeien (emerging design). Hierdoor worden interface risico’s voorkomen en wordt essentiële kennisoverdracht geborgd ter ondersteuning van beheer en het nakomen van wet- en regelgeving. Elementen die de continuïteit van een organisatie waarborgen.

Continuous Auditing

Continuous Development

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld. Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Continuous Auditing

Continuous Integration

De content bestaat uit het behandelen van Continuous Integration aan de hand van een definitie, business case, architectuur, ontwerp en best practices. Continuous Integration is een holistische Lean software ontwikkelaanpak die beoogt om op een incrementele en iteratieve wijze continue software te produceren en in productie te nemen waarbij waste reductie hoog in het vaandel staat. Het woord ‘holistisch’ verwijst naar de PPT-begrippen: People (multiple expert), Process (kennis van bedrijfs- en beheerprocessen) en Technology (applicatie en infrastructuur programmeren).

Door de incrementele en iteratieve werkwijze wordt fast feedback mogelijk doordat functionaliteiten eerder in productie kunnen worden genomen. Hierdoor wordt waste gereduceerd omdat gebreken eerder worden gevonden en sneller kunnen worden hersteld.

Continuous Auditing

Continuous Learning

Continuous Learning is een aanpak om grip te krijgen op de competenties die nodig zijn om de strategie van uw organisatie te realiseren.

Continuous Learning biedt Human Resource Management hiertoe een aanpak die stap voor stap de organisatiebehoeften competenties verkent en deze behoeften omzet in competentieprofielen. Een competentieprofiel is hierbij gedefinieerd als de set van kennis, kunde en gedrag op een bepaald Bloom level die een bepaald resultaat oplevert.

Competentieprofielen worden vervolgens samengevoegd in rollen die op hun beurt functies vormen. Op deze wijze wordt een Agile functiehuis verkregen.

Continuous Auditing

Continuous Monitoring

Continuous Monitoring is een aanpak om grip te krijgen op zowel core value streams (business processen) als enable value streams die deze core value streams ondersteunen. Continuous Monitoring onderscheidt zich van de klassieke monitoring door de focus op de outcome verbetering en de holistisch scope waarmee value streams worden gemeten te weten de gehele CI/CD secure pipeline voor alle drie de perspectieven van PPT: People, Process en Technology.

De aanpak omvat People, Process en Technology, hetgeen het mogelijk maakt om de bottlenecks in uw value streams in kaart te brengen en te elimineren of te mitigeren.

Continuous Auditing

Continuous Operations

Continuous Everything is de verzamelnaam van alle Continuous ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de DevOps wereld.

Door deze onder één noemer te laten vallen kan er structuur worden aangebracht aan de individuele ontwikkelingen en kunnen op basis van patterns best practices worden gedefinieerd.

Het begrip ‘Continuous’ omvat de termen: outcome driven development, incrementeel & iteratief werken, waste reductie door een Lean aanpak, holistisch werken door people, process, partner & technology in de scope mee te nemen en continue aandacht geven aan een op te leveren product of service in de hele levenscyclus vanuit een end-to-end benadering.

Continuous Auditing

Continuous Planning

Continuous Planning is een aanpak om grip te krijgen op veranderingen die aangebracht worden in de informatievoorziening teneinde de outcome verbetering van de bedrijfsprocessen te realiseren en daarmee de bedrijfsdoelen te behalen.

De aanpak is gericht op meer niveaus waarbij voor elke niveau een Agile planningstechniek wordt aangereikt die de hoger liggende planning verfijnt. Op deze manier kan er zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau een planning worden gemaakt en wel op een Agile wijze die zo min mogelijk overhead en zoveel mogelijk waarde creëren.

Continuous Auditing

Continuous Security

Continuous Security is een aanpak die beoogt om organisaties continue in control te laten zijn vanuit drie perspectieven:

  1. Het business perspectief – Business value streams zijn in control voor de onderkende risico’s door de effectiviteit van de ingezette controls continue te toetsen en evidence vast te leggen.
  2. Het development perspectief – Development value streams zijn in control door de non-functionele requirements voor information security integraal mee te nemen in de ontwikkeling.
  3. Het operations perspectief – Operations value streams zijn in control voor de voortbrenging van de nieuwe en aangepaste ICT services door een adequate inrichting van de CI/CD secure pipeline waarin controls automatisch de non functionele requirements toetsen.
Continuous Auditing

Continuous Testing

Continuous Testing is een aanpak die beoogt om snel feedback te geven in het software ontwikkelproces door de ‘wat’- en ‘hoe’-vragen te definiëren als testcases voordat gestart wordt met de oplossing.

Continuous Testing is een aanpak die beoogt om snel feedback te geven in het software ontwikkelproces door de ‘wat’- en ‘hoe’-vragen te definiëren als testcases voordat gestart wordt met de bouw van de oplossing. Hierdoor worden de concepten requirements, testcases en acceptatiecriteria geïntegreerd in één aanpak.

Het begrip ‘continuous’ verwijst naar het toepassen van test management in alle fasen van de deployment pipeline, dus van requirements tot en met het in productie nemen. Tevens omvat het begrip ‘continous’ de aspecten People, Process en Technology. Daarmee wordt test management dus holistisch.